Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2016 (ΔΠΧΠ)(συνολικό)