Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2006 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)