Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2005 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)