Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2007 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)