Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2008 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)