Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2013 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)