Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2012 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)