Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2010 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)