ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ


Η "Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων" που εδρεύει στη Σιδηροκάστρου 5-7, 118 55, Αθήνα (εφ εξής "Διοργανώτρια") διοργανώνει κλήρωση στα πλαίσια του ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Event, το οποίο θα λάβει χώρα την 20-12-2018 και ώρα παρουσίας: 19:30 μ.μ., στην έκθεσή μας ΜΙΝΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Μεσογείων 438, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15342 , με τους ακόλουθους όρους των οποίων οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται αμέσως μετά από τους παρόντες. Επιπλέον, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διοργανώτριας www.sfakianakis.gr

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρεία, των εταιρειών συνεργατών της Διοργανώτριας, όσοι έχουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

2. Τα Δελτία Συμμετοχής θα διατίθενται στην είσοδο του καταστήματος και εντός του καταστήματος, οπού διοργανώνεται το Event. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής, στο πάνω μέρος του οποίου θα υπάρχει κουπόνι – απόκομμα με ειδικό αύξοντα αριθμό. Το Δελτίο Συμμετοχής ο συμμετέχων θα ρίξει στην κληρωτίδα, ενώ υποχρεούται να διατηρήσει το σχετικό κουπόνι- απόκομμα. Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά την διάρκεια του Event, την 20-12-2018 και έως την 21.30 ώρα

3. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και (5) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο του νικητή που δεν θα ανταποκριθεί κατά την κοινολόγηση του ειδικό αύξοντα αριθμού του κουπονιού του και δεν προσκομίσει το σχετικό κουπόνι - απόκομμα, με αντίστοιχη σειρά Ο νικητής της ως άνω κλήρωσης, θα κερδίσει έναν ψυγειοκαταψύκτη BOSCH VARIO STYLE (αξίας 1400€), προσφορά της εταιρείας BSH. Δηλώνεται ρητά ότι το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.

4. Το δώρο της κλήρωσης, θα παραδοθεί στον νικητή από την Διοργανώτρια, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια. Ο νικητής προκειμένου να παραλάβει το δώρο θα πρέπει να προσκομίσει το κουπόνι - απόκομμα του δελτίου συμμετοχής του και κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς του (π.χ. ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης). Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού.

5. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχων με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και των προϋποθέσεων αυτού εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος.

7. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει ο συμμετέχων να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία του δελτίου συμμετοχής. Σε περίπτωση ανακριβούς, ελλιπούς ή λανθασμένης ή παραποιημένης υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας ή υποβολής συμμετοχής που παραβιάζει τους κανόνες του παρόντος, η υποβολή συμμετοχής δεν θα ληφθεί υπόψη και θα ακυρωθεί. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιδεικνύει αθέμιτη ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την κρίση της ή βλάπτει την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού προβαίνοντας σε αθέμιτες ενέργειες.

8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης ή/και του νικητή ή/και των επιλαχόντων νικητών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω παρέλθει, τα δώρα απόλλυνται και η ∆ιοργανώτρια Εταιρεία δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει τα δώρα κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής (ή/και οι επιλαχόντες) δεν προσέλθει ή δεν αποκριθεί ή προσερχόμενος δε συμμορφώνεται µε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωµα του περί παραλαβής του δώρου απόλλυται αυτομάτως, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας.

9. Με την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου νικητή, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

10. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ματαιώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα www.sfakianakis.gr. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται το σχετικό κίνδυνο. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσή του.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και ειδικότερα μόνο το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail τους, που εκουσίως θα καταχωρίσουν στο σχετικό Δελτίο Συμμετοχής του Διαγωνισμού, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η Διοργανώτρια, ανώνυμη εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Σιδηροκάστρου 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 11855, email: info@sfakianakis.gr, τηλ. 210 3499000) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η εταιρία ΖΖΤ,DOT (Activating Ideas, Αμβροσίου Φραντζή 16, Τ.Κ. 11745 τηλέφωνο: 210825375 e-mail:I info@zz.dot,gr), ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει αναθέσει την επεξεργασία τους, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο σκοπός της συλλογής και η νομική βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων τους είναι: α) η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάδειξη του νικητή μέσω κλήρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω (νομική βάση σύμβαση). β) εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν την συγκατάθεση τους, η απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (newletters, sms κλπ) και διενέργεια έρευνας αγοράς (νομική βάση συγκατάθεση). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, δεν θα διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος και θα διατηρούνται μόνο μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στην συνέχεια θα καταστρέφονται. Όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ: Τα στοιχεία του νικητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο και εφόσον χρειαστεί, για την αποστολή του δώρου, διεύθυνση κατοικίας), θα διατηρούνται μέχρι την διαδικασία ενημέρωσης αυτών και αποδοχής και λήψης του δώρου. Επίσης, το όνομα και το επώνυμο των νικητών, η Διοργανώτρια δύναται να δημοσιεύσει σε οποιοδήποτε μέσο (στα προφίλ της στο facebook, στο instagram, στο tweeter και στην ιστοσελίδα της) για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ανάδειξη των νικητών. Εφόσον έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, έως την ανάκληση της

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Μέχρι την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμό και την ανάδειξή του νικητή. Εφόσον έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, έως την ανάκληση της

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Τα δικαιώματα των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους, ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με την Διοργανώτρια στο τηλ. 210 3499940.
Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Διοργανώτριας, επικοινωνώντας μαζί του είτε στο τηλ.: 210-3499817 είτε στο e-mail : dataprotection@sfakianakis.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ: Επίσης, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 679/2016. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και φροντίζει για την άμεση κάλυψη οποιουδήποτε κενού ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων που τυχόν εντοπίζει κενό ασφαλείας, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια σχετικά.

12. Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια συμφωνούνται με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό από τον συμμετέχοντα, τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.