Απόκτηση του 40% της εταιρίας Winlink A.E. με συμμετοχή στην Α.Μ.Κ.