Επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31/03/2005 με βάση Δ.Λ.Π.