Απόκτηση του 49,9% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.