Πρόσθετη πληροφόρηση επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του εννεαμήνου 2006