Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τη διανομή δωρεάν μετοχών