Διόρθωση και επεξήγηση στοιχείων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 01.01-30.06.2007