Επαναδιατύπωση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2006