Διόρθωση στοιχείων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 01.01.2007 - 31.12.2007