Ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας Ergotrak Α.Ε.