Συμμετοχή της εταιρείας στους ανοικτούς διαγωνισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης