Συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.