Έκδοση Ομολογιακού Δανείου και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Panergon A.E.