Έκδοση Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής Executive Lease A.E.