Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθ. 5 του Ν.3845/2010