Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών μετά από reserve split