Απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Executive Lease A.E. από τη θυγατρική Panergon A.E.