Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2014