Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2014