Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015