Συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.