Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2017