Γνωστοποίηση αλλαγής υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων