Συμμετοχή της εταιρείας στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Α