Ανακοίνωση για διορθώσεις επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων