Ανακοίνωση ημερομηνίας αποκοπής & περιόδου διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης