Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιανουαρίου 2018