Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2018