Ενημερωτικά Δελτία

  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Το με ημερομηνία 19.07.2018 ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν δε συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 19.07.2018, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 20.07.2018 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.sfakianakis.gr/ependytikes-scheseis/enimerotika-deltia_48940/), του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα Αττικής (Οδός Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, T.K. 11855), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.

    Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών ή επένδυση σε κινητές αξίες σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

    Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.
    Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά νέων μετόχων της Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (“Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.”) από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετόχων στην κατηγορία επιτήρησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση την απόφαση από 30.01.2018 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.