Τελευταία Νεα

 • Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
 • Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2017
 • Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2018
 • Εκταμίευση Ομολογιακού Δανείου
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2018
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών)
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)
 • Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • Εισαγωγή μετοχών της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών
 • Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας αποκοπής & περιόδου διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
 • Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2018
 • Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 • Αριθμός Μετοχών
 • Σχέδιο Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 • Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Ανακοίνωση για την Τιμή Διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κα
 • Δηλώσεις βασικών μετόχων για πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2018
 • Ανακοίνωση για διορθώσεις επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων-Ορθή επανάληψη
 • Ανακοίνωση για διορθώσεις επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2017
 • Οικονομικό ημερολόγιο 2018
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχηγείο Ελλην
 • Αναχρηματοδότηση Δανεισμού Ομίλου
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.3.13.1 & 4.1.3.13.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟ
 • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων