Ανακοίνωση για διορθώσεις επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων-Ορθή επανάληψη