Δηλώσεις βασικών μετόχων για πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής