Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων