Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων