ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ISO 14001

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, πλήρως δεσμευόμενη στη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω συνεχούς παρακολούθησης και αναθεώρησης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης από την Q-CERT, διαπιστευμένο οργανισμό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ). Η Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής ισχύει για όλους τους τομείς της επιχείρησης και έχει εφαρμοστεί για να πληροί τις απαιτήσεις του ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να :
  • Προστατεύει το περιβάλλον και να αποτρέπει τη ρύπανση σε όλους τους τομείς της επιχείρησής.
  • Μειώνει τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις επιπτώσεις των λειτουργιών.
  • Ανακυκλώνει και να επαναχρησιμοποιεί υλικά όπου είναι εφικτό.
  • Ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον κύκλο ζωής (συμπεριλαμβανομένης της ορθής απόσυρσης) όλου του εξοπλισμού, των Α’ υλών και άλλων φυσικών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.
  • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και με όλες τις άλλες ισχύουσες υποχρεώσεις και κανονισμούς σχετικά με την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ – Στόχοι και Προγράμματα Διαχείρισης

Οι στόχοι τίθενται και επανεξετάζονται από τη διοίκηση της εταιρείας στα απαιτούμενα και καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ προσλαμβάνει ειδικούς, όπου χρειάζεται, για να συμβάλουν σε περιβαλλοντικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα τηρείται η Πολιτική και τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα.

Έχουν συμπεριληφθεί στο σύστημα τα μέτρα για τον έλεγχο μη φυσιολογικών και έκτακτων καταστάσεων.

Βασικός στόχος είναι η επικοινωνία της Πολιτικής στους πελάτες, τους προμηθευτές και σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ώστε να γνωρίζουν πλήρως την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας.

Δείτε την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ISO 14001 εδώ.