Οικονομικές Καταστάσεις Ά εξαμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)