Οικονομικές Καταστάσεις Ά τριμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)