Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)