Οικονομικές Καταστάσεις Ά εξαμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)