Οικονομικές Καταστάσεις Ά τριμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)