Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)