Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικού Έτους 2006 (ΔΠΧΠ)